Apie įmonę » BDAR

Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas (BDAR)

 

Bendroji informacija apie Jūsų asmens duomenų rinkimą ir naudojimą ir Jūsų kaip suinteresuoto asmens teises

 

2018.06.10

 

 

Mes, t. y. UAB „ŠOMIS“ (toliau vadinama UAB „ŠOMIS“), renkame asmens ir įmonių duomenis ir juos naudojame įvairiems savo tikslams.

 

Kokias duomenų kategorijas mes naudojame ir iš kur juos gauname?
Asmens duomenims, kuriuos mes naudojame, priklauso Jūsų kontaktiniai duomenys (įmonės pavadinimas, pašto adresas, kontaktinio asmens vardas ir pavardė, (mobilaus) telefono numeris, kompetentingo kontaktinio asmens el. pašto adresas), taip pat, priklausomai nuo tikslo, banko rekvizitai ir, jeigu reikia, PVM mokėtojo kodas.

Paprastai Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiai iš Jūsų.

 

Kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu duomenys naudojami ir kas už tai atsako?
Mes naudojame Jūsų duomenis laikydamiesi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatų, atitinkamų taikytinų vietinių duomenų apsaugos įstatymų, taip pat visų kitų svarbių įstatymų.

 

a) Sutarčių vykdymas

Kad galėtų realizuoti savo ekonominius tikslus, UAB „ŠOMIS“ sudaro įvairiausias sutartis (pvz., sutartis su tiekėjais, sistemos partneriais, paslaugas teikiančiomis įmonėmis, remontą vykdančiomis įmonėmis). Duomenų rinkimas ir apdorojimas naudojami sutartiniams santykiams pagrįsti, vykdyti ir užbaigti. Tam prioritetinis teisinis pagrindas yra BDAR / 6 str. 1 pastr. b) punktas. Be to, jeigu reikia, Jūsų duomenis mes naudojame remdamiesi BDAR / 6 str. 1 pastr. f) punktu, kad galėtume apginti teisėtus savo arba trečiųjų asmenų (pvz., valdžios organų) interesus. Pirmiausia tai galioja nusikaltimams tirti arba koncerno valdymo tikslams, vidiniams ryšiams ir kitiems valdymo tikslams. Be to, Jūsų asmens duomenų naudojimas gali būti paremtas Jūsų sutikimu.

 

b) Įvairių on-line paslaugų teikimas

UAB „ŠOMIS“  teikia įvairias on-line paslaugas, pvz., tinklalapis, naujienlaiškių siuntimas.

 

c) Žaidimų vykdymas

UAB „ŠOMIS“  siūlo žaidimus. Šioms akcijoms vykdyti mes renkame asmens duomenis (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas). Tam teisinis pagrindas yra BDAR / 6 str. 1 pastr. a) punktas ir BDAR / 6 str. 1 pastr. b) punktas.

 

 

Už duomenų naudojimą šiais atvejais atsako: 
UAB „ŠOMIS“

Įmonės kodas: 135008933

PVM mokėtojo kodas: LT350089314

Energetikų g. 6

LT-52461 Kaunas, Lietuva
Telefonas +370 615 24 640

 

Kas gauna Jūsų duomenis?
Mūsų įmonėje Jūsų asmens duomenis gauna tik tie asmenys ir padaliniai (pvz., skyriai), kuriems jų reikia mūsų sutartyse ir įstatymuose numatytoms prievolėms vykdyti.

Be to, mūsų sutartyse ir įstatymuose numatytoms prievolėms vykdyti iš dalies naudojame įvairius paslaugų teikėjus (pvz., gaminiams arba laiškams siųsti). Mūsų pasitelkiamų rangovų ir paslaugų teikėjų, su kuriais palaikome ne tik trumpalaikius verslo ryšius, sąrašą galite užsisakyti.

Be to, Jūsų asmens duomenis mes galime perduoti kitiems adresatams už mūsų įmonės ribų, jeigu to reikia mūsų kaip darbdavio sutartyse ir įstatymuose numatytoms prievolėms vykdyti. Tai gali būti, pvz.:

  • valdžios organai (pvz., finansinės institucijos, teismai)
  • bankai (SEPA atsiskaitymai)
  • bankroto administratorius asmens bankroto atveju.

Ar Jūs privalote pateikti savo duomenis?

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad atitinkamų sutartinių santykių rėmuose, taip pat norėdami naudotis įmonės paslaugomis, Jūs turite pateikti tokius asmens ir įmonės duomenis, kurių reikia sutartiniams santykiams pagrįsti, vykdyti ir užbaigti arba įsipareigojimui teikti paslaugas vykdyti, arba kuriuos rinkti mus įpareigoja įstatymai. Jeigu, įvertinę visa tai, Jūs pasinaudosite savo teise prieštarauti arba šių duomenų mums nepateiksite, mes neturėsime galimybių sudaryti su Jumis sutartį arba vykdyti įsipareigojimą teikti savo paslaugas.

 

Kiek ilgai bus kaupiami Jūsų duomenys?

Jūsų asmens duomenis mes ištrinsime, kai tik jų nebereikės pirmiau minėtiems tikslams pasiekti arba jeigu Jūs pasinaudosite teise prieštarauti. Pasibaigus sutartiniams santykiams, Jūsų asmens duomenys liks įsiminti tiek laiko, kiek mus įpareigoja įstatymai. Tai natūraliai išplaukia iš teisinių dokumentinio patvirtinimo ir saugojimo prievolių, kurias tarp kitko reguliuoja LR prekybos kodeksas ir mokesčių įstatymai. Pagal juos saugojimo terminai yra iki dešimties metų. Be to, gali būti, kad asmens duomenys bus saugomi tiek laiko, kiek ilgai mums galima pateikti pretenzijas (įstatymų numatytas trijų arba iki trisdešimties metų senaties terminas).

 

Kokias duomenų apsaugos teises Jūs kaip suinteresuotas asmuo galite realizuoti?

Iš kiekvieno atsakingo už Jūsų duomenų naudojimą galite reikalauti informacijos apie sukauptus Jūsų asmens duomenis. Be to, esant apibrėžtoms sąlygoms, Jūs galite reikalauti savo duomenis koreguoti arba trinti. Jūs galite turėti teisę riboti savo duomenų naudojimą, taip pat teisę reikalauti atspausdinti Jums Jūsų pateiktus duomenis struktūruotu, plačiai naudojamu ir mašininio skaitymo formatu.

 

Teisė prieštarauti

Jūs turite teisę, nenurodydami priežasties, uždrausti naudoti savo asmens duomenis tiesioginės reklamos tikslais.
Jūsų duomenis mes naudojame savo teisėtiems interesams apginti, todėl Jūs galite šį naudojimą uždrausti tik turėdami ypač svarbių priežasčių. Tada Jūsų asmens duomenų nebenaudosime, nebent galėtume nurodyti svarias priverstines tokio naudojimo priežastis, kurios persvertų Jūsų interesus, teises ir laisves, arba naudojimas tarnautų įstatymų numatytų teisių realizavimui, vykdymui ar gynimui.


Kam galite skųstis?

Jūs turite galimybę skųstis pirmiau minėtam duomenų apsaugos įgaliotiniui arba kompetentingiems duomenų apsaugos priežiūros organams.